Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego BranżaLeśna.pl, oraz ogólne warunki sprzedaży usług przez Serwis internetowy BranżaLeśna.pl.
 

1. Definicje ogólne

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Operator- BranżaLeśna.pl, Sominy 48; 77-143 Studzienice.

Baza Danych - oznacza zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych indywidualnie za pomocą środków elektronicznych, zawierający aktualne dane polskich firm i instytucji, oraz osób prywatnych pod nazwą"BranżaLeśna.pl", do którego prawa wyłączne przysługują BranżaLeśna.pl.

Serwis -zorganizowana platforma usługowo-informacyjna podłączona siecią Internet stworzona przez BranżaLeśna.pl i/lub jej kontrahentów, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z podstawowych mechanizmów wyszukiwania oraz z usług dodatkowych, dostępna pod adresem internetowym www.branzalesna.pl lub każdym innym powiązanym lub/i wskazanym przez BranżaLeśna.pl.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, podmiot gospodarczy lub instytucję, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Klient - oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzysta z usług BranżaLeśna.pl poprzez umieszczanie w serwisie treści ogłoszeń, zamieszczania własnych danych kontaktowych lub reklamowych, oraz innych danych będących własnością użytkownika.

Biuro Obsługi Klienta: biuro@branzalesna.pl, komunikator Skype, Facebook, Google+,oraz numery telefonów podane w podstronie: ”Kontakt”

Administrator Bezpieczeństwa Danych Osobowych: Osoba wyznaczona przez BranżaLeśna.pl odpowiedzialna za przestrzeganie zasad ochrony danych, określonych przez administratora, stosując odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i organizacyjne, które mają zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem właściwej ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wyszukiwarka - oznacza narzędzie do zarządzania danymi umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie i zestawienie danych zawartych w bazie danych, integralnie związanych z bazą danych, do której prawa przysługują wyłącznie BranżaLeśna.pl i/lub jej kontrahentom i działającym z upoważnienia.

Linki sponsorowane - forma reklamy w postaci hiperłącza, w którym zamieszczana jest dana treść, umożliwiająca połączenie i przejście do danej strony WWW.

Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne zlecenie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL).

Usługi wyszukiwawcze - usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach; Usługi wyszukiwawcze są częścią Usług informacyjnych.

Forma reklamowa - oznacza słowną, graficzną bądź słowno-graficzną informację o Zamawiającym zawierającą dane teleadresowe lub inne dane dotyczące Zamawiającego. Forma reklamowa może również zawierać elementy audiowizualne lub interaktywny materiał zawierający broszurę ze Zdjęciami, jak również prezentację oferty handlowej towarów i usług świadczonych przez Zamawiającego,

Panel CMS - każde urządzenie techniczne udostępniane Zamawiającemu do zamówionej usługi służące do dodawania, usuwania i edycji treści w usługach, w tym w szczególności strony internetowej.

Produkt Sprzedażowy - produkt będący własnością Zamawiającego załączany do produktu reklamowego BranżaLeśna.pl za który pełną odpowiedzialność ponosi Zamawiający i którego wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest zabronione przepisami prawa oraz nie prowadzi do naruszenia przepisów obowiązującego prawa bądź praw osób trzecich.

Szczegółowe parametry - aktualnie dostępne formy reklamowe, produkty reklamowe, strony internetowe oraz usługi świadczone przez BranżaLeśna.pl. określane przez obowiązującą w dacie zawarcia Umowy ofertę BranżaLeśna.pl.

Strona internetowa/domena: Ogół stron internetowych znajdujących się w jednej domenie.

Pozycjonowanie: Czynność nagrywania adresu strony internetowej w bazach danych wyszukiwarek lub sygnalizowania jej istnienia przez katalogi internetowe. W szerszym znaczeniu, do pozycjonowania włączone są: umieszczanie stron w kodzie źródłowym oraz pewnej liczby słów kluczowych pozwalających indeksować stronę w wyszukiwarkach i katalogach. W przypadku BranżaLeśna.pl, zobowiązujemy się, co do użycia pewnych środków, ale nie co do rezultatów. BranżaLeśna.pl nie może zagwarantować rzeczywistej obecności strony klienta w wyszukiwarkach i publikacjach.

Adres e-mail: (poczta elektroniczna) Składa się on z nazwy użytkownika oraz nazwy domeny rozdzielonych przez symbol @, na przykład: imie.nazwisko@domena.pl.

Postanowienia wstępne

 • Regulamin określa zasady świadczenia przez BranżaLeśna.pl na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń, danych kontaktowych i innych informacji o własnej działalności w Serwisie BranżaLeśna.pl.

 • Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu BranżaLeśna.pl. jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
   

2. Definicje szczegółowe

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator — Działalność gospodarcza prowadzona BranżaLeśna.pl ( Sominy 9; 77-143 Studzienice), z siedzibą w Bytowie, ul. Podzamcze 34 ;77-100 Bytów, wpisana do rejestru przedsiębiorców, NIP: 8421132967, Numer REGON 364515653 z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem: biuro@branzalesna.pl;

Serwis BranżaLeśna.pl, albo Serwis – internetowy serwis pod nazwą BranżaLeśna.pl., prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej branzalesna.pl., a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące prezentacji własnej działalności gospodarczej, kupna lub sprzedaży (propozycja zawarcia umowy kupna lub sprzedaży), oferty pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, konta Facebook, konta Google+, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny – „Panel klienta”);

Limit – dopuszczalna liczba darmowych Ogłoszeń przewidziana w określonej kategorii Ogłoszenia, po przekroczeniu której, w celu zamieszczenia kolejnego Ogłoszenia w Serwisie konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty lub wykupienie określonego Pakietu; Limity dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń zostały opisane w załączniku nr 4;

Pakiet – Zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika. Rodzaje Pakietów, zasady ich zakupu i korzystania z Ogłoszeń w ramach Pakietu określone zostały w załączniku nr 4.

Regulamin – niniejszy regulamin;

Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu BranżaLeśna.pl., określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.
 

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu.

 • Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

 • Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty stan oraz zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

 • Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu skontaktowanie się z Użytkownikiem poprzez przesłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia telefonicznego przypisanego do Ogłoszenia lub inną formę kontaktu na którą Użytkownik wyraził zgodę.

 • Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem wielu Ogłoszeń. Nie dotyczy to Ogłoszeń zawierających wizytówkę firmy, dodanej przez Użytkownika. Nadto, ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika może być ograniczona przez Serwis.

 • Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej publikacja Ogłoszenia w Serwisie w liczbie nieprzekraczającej Limitu jest bezpłatna. Przekroczenie Limitu oznacza obowiązek wykupienia przez Użytkownika Pakietu lub dokonania  opłaty transakcyjnej za Ogłoszenie. W takim przypadku stosuje się opłaty przewidziane w Załączniku nr 4.

 • Po przekroczeniu Limitu Użytkownik otrzymuje komunikat z informacją o jego przekroczeniu oraz o konieczności dokonania opłaty, o której mowa w ust. 5 lub o konieczności wykupu Pakietu.

 • Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

 • Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.

 • Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.

 • Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
   

4. Ogłoszenia – Konto

 • Zamieszczenie Wizytówki firmy lub Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza oraz utworzenia Konta.

 • W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.

 • Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich edycji) . Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu BranżaLeśna.pl. Po dokonaniu tych czynności, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem dyspozycje. Operator zastrzega sobie prawo do aktywacji i dezaktywacji niektórych kanałów pozwalających na uruchomienie konta na BranżaLeśna.pl.

 • Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

 • W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

 • Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.

 • Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e mail, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.

 • Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie do Operatora odpowiedniego oświadczenia (wg. wzoru zamieszczonego w zał. nr. 6) za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@branzalesna.pl, lub listownie na adres siedziby Operatora.

 • Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji Ogłoszenia w Serwisie dla Użytkownika nieposiadającego Konta nie jest możliwe.

 • Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 4. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tzn. świadczenie usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika zostało rozpoczęte.
   

5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń.

Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie BranżaLeśna.pl. wymaga:

 • Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 14 dni.

 • Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.

 • Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.

 • W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.

 • Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.

 • Po upływie 14 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie dezaktywowane.
   

6. Zasady odpowiedzialności.

 • Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie BranżaLeśna.pl nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

 • Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

 • Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.

 • Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

  • powszechnie uznane za obraźliwe,

  • noszące znamiona nieuczciwej konkurencji,

  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

  • szkodzące dobremu imieniu Operatora lub jego partnerów,

  • wprowadzające w błąd.

 • Operator nie odpowiada za:

  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

  • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,

  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

  • Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.|
    

7. Postępowanie reklamacyjne.

 • Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

 • Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@branzalesna.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Serwis internetowy BranżaLeśna.pl., ul. Podzamcze 34 ;77-100 Bytów, z dopiskiem "Reklamacja -BranżaLeśna.pl".

 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer ID Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 • Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
   

8. Postanowienia końcowe.

 • Regulamin dostępny jest w Serwisie BranżaLeśna.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.

 • O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu BranżaLeśna.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie Serwisu BranżaLeśna.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

 • O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu BranżaLeśna.pl. będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 • Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do w/w. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

   


Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka ochrony prywatności użytkownika serwisu BranżaLeśna.pl.


          ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZGODA NA POSTANOWIENIA

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późni. zm.), jest firma BranżaLeśna.pl z siedzibą w Bytowie, 77-100 Bytów ul. Podzamcze 34, wpisana do rejestru NIP: 8421132967, Numer REGON 364515653 (zwana dalej "Operatorem").

 • Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Operatora i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez Operatora.

 • Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.branzalesna.pl, oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)Szczegółowa «Polityka prywatności» znajduje się w zał. nr. 8 niniejszego Regulaminu.

 • Użytkownik, który korzysta z Serwisu,korzysta z powiązanych z nim usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu BranżaLeśna.pl, oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie BranżaLeśna.pl może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Operatora. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.


  GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH

 • Użytkownicy zakładający Konto w Serwisie mogą zostać zobowiązani do podania informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. W przypadkach zainteresowania ofertą Użytkownika utworzone profile umożliwiają kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji.

 • Operator w ramach Serwisu BranżaLeśna.pl. może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia kupującemu i sprzedającemu zawarcie transakcji, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika.

 • Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkownika, np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w przypadku, gdy uczestniczy on w grach, quizach lub promocjach marketingowych oferowanych bezpośrednio w Serwisie lub sponsorowanych przez niego serwisach zewnętrznych. Operator w ramach Serwisu BranżaLeśna.pl ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio w Serwisie, jak i w serwisach zewnętrznych.

 • Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika.

 • Operator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych.

 • Operator jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.
  ADRES IP, PLIKI COOKIES I NUMERY IDENTYFIKACYJNE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

 • Operator jest uprawniony do gromadzenia w ramach Serwisu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

 • Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Operator zbiera w ramach Serwisu zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”.

  Operator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.
   

          WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

 • Operator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w następujących celach:

 • zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji

 • dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;

 • monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Ogłoszenia oraz zarządzanie ruchem w Serwisie;

 • kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

 • przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług; oraz

 • egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć.

 • Operator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

 • Operator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników serwisu.
   

  UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 • Operator może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez przedsiębiorstwo Operatora.

 • Operator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

 • Operator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.

 • Operator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa.

 • W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu.

 • Operator może udostępniać dane zanimizowane zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.
   

  METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

 • Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają na nim Ogłoszenia, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie są poprawne. Dane Ogłoszeń mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika w sekcji „Panel Klienta” na stronie internetowej Serwisu.

 • Większość znanych przeglądarek internetowych c(np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika.
   

          BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie zbierane przez Operatora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich    nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Przedmioty zabronione

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami:

 • Przedmioty lub zdjęcia zawierające jakiekolwiek treści pornograficzne,

 • Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.).

 • Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

 • Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;

 • Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;

 • Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;

 • Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku;

 • Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze,

 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne;

 • Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.

 • Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;

 • Żywność przerobioną lub nieprzerobioną;

 • Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;

 • Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych,

 • Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje,

 • Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację będące konkurencyjne wobec oferty Serwisu BranżaLeśna.pl;

 • Konta w bezpłatnych serwisach internetowych,

 • Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;

 • Dane osobowe lub listy adresów e-mail;

 • Strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowego;

 • Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;

 • Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia, jak i inną nie wymagającą takiego pozwolenia;

 • Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.

 • Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej;

 • Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia, preparaty mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne;

 • Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).

 • Ofert pracy:

  • będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki)

  • wymagających wpłaty zaliczki

 • konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier, konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach.
   

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie BranżaLeśna.pl.

Ogłoszenie Wyróżnione - to Ogłoszenie w serwisie BranżaLeśna.pl., które przez 14 dni są wyróżnione na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem jak i pozycją na początkowej liście Ogłoszeń.

Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia.

 • Wyróżnienie Ogłoszenia polega na dodaniu do niego kolorowego tła w ramach publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń i wyświetleniu go rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszeń wyróżnionych.

 • Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Wyróżnione wydawanym przez BranżaLeśna.pl.

 • Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.

 • Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione uzależniona jest od kategorii w której zostaje zamieszczone oraz od wybranego pakietu, punkt 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Szczegółowy cennik opłat znajduje się poniżej.

 • Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.

 • Aby otrzymać fakturę za usługę wyróżnienia Ogłoszenia należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy e-mail, zawierający odpowiednie dane (Imię, Nazwisko, lub/i Adres Firmy, NIP oraz ID płatności).

 • Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia Ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.

 • Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Obsługi Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie BranżaLeśna.pl.

 • Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.

 • W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.

 • Ogłoszenia Wyróżnione niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata nie będzie zwracana na konto Użytkownika.
  Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.

 • W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.

 • Niniejszy załącznik nr 3 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu BranżaLeśna.pl.
   

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Pakiety Ogłoszeń w Serwisie BranżaLeśna.pl

 • Pakiet Ogłoszeń obowiązuje dla jednej lub łącznie dla kilku kategorii Ogłoszeń, zwanych dalej „Zestawem Kategorii”.

 • Wartość Limitu aktywnych ogłoszeń dla każdej kategorii opisana jest poniżej w formie tabeli.

 • Użytkownik ma prawo wyboru spośród kilku dostępnych rodzajów Pakietu obowiązującego dla danej kategorii Ogłoszeń lub Zestawu Kategorii.

 • Wysokość opłat i rodzaje Pakietów obowiązujących dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń lub Zestawu Kategorii opisana jest poniżej w formie tabel.

 • Operator zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat za poszczególne Pakiety, w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

 • Płatności za Pakiet mogą być dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Serwisie BranżaLeśna.pl, w tym za pomocą narzędzi udostępnionych przez operatora płatności w ramach usługi płatniczej.

 • Po dokonaniu zakupu Pakietu, Użytkownik za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres zarejestrowany w Serwisie otrzyma potwierdzenie zamówienia Pakietu. Aktywacja Ogłoszenia możliwa jest po wykupieniu Pakietu.

 • Każda aktywacja albo przedłużenie Ogłoszenia powoduje zmniejszenie Pakietu o 1 jednostkę.

 • Pakiet Ogłoszeń jest ważny przez 1 rok od chwili jego aktywacji. Po tym okresie wykupiony przez Użytkownika Pakiet Ogłoszeń ulega dezaktywacji.

 • W przypadku usunięcia Ogłoszenia przez Operatora z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, wykorzystana jednostka w ramach wykupionego Pakietu nie podlega zwrotowi. Powyższa zasada dotyczy również pojedynczego przekroczenia przez Użytkownika Limitu bezpłatnych Ogłoszeń.

 • Użytkownikom wystawiane są faktury związane z zakupem Pakietu wyłącznie na ich żądanie.

 • Aby otrzymać fakturę za wykupienie Pakietu Użytkownik powinien w ciągu 7 dni od daty zakupu Pakietu wysłać poprzez zakładkę „Płatności do faktury” w Panelu Klienta wniosek zawierający odpowiednie dane (Imię, Nazwisko, Adres Firmy, NIP oraz ID płatności).
   

Załącznik nr 5 – Faktury w wersji elektronicznej

 • Użytkownicy w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.

 • Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.

 • Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

 • Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie Pdf, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający edycję danych faktury.

 • Operator zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punktach powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.

 • Użytkownik otrzymujący faktury przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.


Załącznik nr 6 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: biuro@branzalesna.pl. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się poniżej.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).
 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Serwis internetowy- BranżaLeśna.pl
Sominy 48
77-143 Studzienice
biuro@branzalesna.pl


 

Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu BranżaLeśna.pl. Data zawarcia umowy to .............................................……..….…………..…………………………

 

Załącznik nr 7 - Cennik opłat za dodanie Ogłoszeń ponad limit oraz cennik płatnych Pakietów.

 

 • Opłata ma charakter ryczałtowy, tzn. jest stała niezależnie od wartości Towaru czy ustalonych cen.

 • Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT).
   

  

PAKIETY PORTALU BranżaLeśna.pl

 • Pakiet BRZOZA jest pakietem podstawowym i bezpłatnym. Obejmuje on podstawową formę korzystania z funkcji portalu.
 • Pakiety SOSNA lub DĄB wzbogacają prezentację Twojej firmy o dodatkowe funkcję: (wyróżnienie oraz promowanie wizytówki na tle innych, oraz możliwość operowania ogłoszeniami, giełdą.
  Pakiet DĄB obejmuje także polecane wizytówki – wyświetlane na czołowej pozycji strony głównej.

 • Ważność pakietów SOSNA i DĄB obejmuje 12 miesięcy, po tym okresie, profil użytkownika przestaje być promowany w ramach danej kategorii, przechodząc na profil podstawowy BRZOZA.

 • Ważności Twojego pakietu możesz sprawdzać w Panelu Klienta „Moje Konto”.

 

Cennik ogłoszeń w serwisie internetowym BranżaLeśna.pl

Kategoria Ilość bezpłatnych ogłoszeń w poszczególnych Pakietach Cena za ogłoszenia ponad limit Cena za ogłoszenia ponad limit (wyróżnienie i pozycjonowanie)
BRZOZA SOSNA DĄB Przelewy24 Przelewy24
Maszyny i urządzenia do pozyskiwania drewna

   

 

 

 

       ---

 

 

 

 

      6

 

 

 

 

   12

 

 

 

 

      20,00 zł

 

 

 

 

               25,00 zł

Maszyny i urządzenia do zrywki drewna
Urządzenia transportowe (przyczepy, naczepy, lawety, itp.)
Pojazdy samochodowe i transportowe
Narzędzia i sprzęt BHP
Pozostałe urządzenia
Dam pracę/ Szukam pracy

 

         ---

 

      2

 

   5

 

       20,00 zł

 

               25,00 zł

Podwykonawstwo i zlecenia
Ogłoszenia drobne Darmowe – bez limitu

 


Zasady publikacji ogłoszeń

 

 • Ważność emisji ogłoszenia upływa po 14 dniach od chwili jej publikacji.

 • Niezależnie od wybranego Pakietu dodawanie Ogłoszeń drobnych jest bezpłatne i nie jest bez limitowane.

 • Najnowsze ogłoszenia publikowane są zawsze jako pierwsze na liście. Ogłoszenie wyróżnione (Pakiet DĄB ) jest zawsze w czołówce w swojej kategorii oraz jest wyróżnienie graficzne.

 • W ramach pakietów promowanych DĄB, publikacja ogłoszeń jest dodatkowo wyróżniana.

 • Wyróżnienie ogłoszenia w pakiecie SOSNA jest możliwe poprzez zakup ogłoszenia ponad limit.

 • Abonenci pakietu SOSNA lub DĄB, mogą również zakupić kolejne ogłoszenia w sekcji «dokup ogłoszenie».

 • W celu otrzymania faktury za usługę, po jej opłaceniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 • Ogłoszenia dodawane niezgodnie z regulaminem bądź celowo w nieodpowiedniej kategorii będą niezwłocznie usuwane bez zwracania kosztów za jego publikacje, a taki użytkownik dostaje upomnienie lub zostaje dezaktywowany.

 • Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, o charakterze spamu, uznane za obraźliwe, zawierające treści, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata nie będzie zwracana. Na zasadny wniosek użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej na wskazane bezpośrednio konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora.
 • W razie zmian w treści Ogłoszenia dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za dodanie.Załącznik nr 8 do Regulaminu – Polityka Prywatności

1. Operatorem Serwisu www.branzalesna.pl jest firma BranżaLeśna.pl z siedzibą w Bytowie przy ul. Podzamcze 34;

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. dres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

1.Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3.Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2.W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry